26 април 2017
търси:   в новини в Amazon в Google

Държави
Всички държави
България
Австралия
Австрия
Албания
Великобритания
Германия
Гърция
Израел
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Македония
Мексико
Нова Зеландия
Португалия
Румъния
Русия
САЩ
Сърбия
Турция
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
виж всички
Balkana
Профил
Влез в профила си

регистрация 
Taxback - ако сте работили извън България, можете да си върнете данъците!
Потребители

В момента има 134 гости и 0 членове онлайн.

Блогове
Блогове на потребители на иде.ли?
Изабела
Кивианка в Австралия
Партньори
Медии партньори на иде.ли?
e-vestnik.bg
Frog News
Стършел
хумористичен седмичник
Хроники
коментарен сайт на Люба Манолова
Изгубената България
миналото в снимки
Приятели
Полезни връзки
БГ Мама
За настоящи и бъдещи майки
bgfriend.net
Запознанства с българи по света
bgshop.eu
Български стоки в Европа
malincho.de
Българският магазин за Германия
host.bg
Качествен хостинг в България
Какво трябва да знае българинът като европейски гражданин?
18.01.2007 г. доц. д-р Любима Йорданова

От 01.01.2007 г. ние, българите, се присъединихме към гражданите на Европейския съюз, което е свързано с известни задължения, от наша страна. Но, това, което трябва да знаем всички е, че имаме и права и свободи като европейски граждани.

Те са уточнени в "Харта на основните права на Европейския съюз" (2000/С 364/01; Комисия на Европейските общности, Брюксел, 13.09.2000, КОМ (2000) 559.

Самата Харта е структурирана в седем глави, предхождани с Преамбюл. В него пише, че като осъзнава духовно-религиозното наследство и навиците на гражданите си, Съюзът се изгражда върху неделимите и универсалните ценности на човешкото достойнство, свободата, равноправието и солидарността. Основни за него са принципите на демокрацията и върховенството на правото. Личността е в центъра на действията му, с които той изгражда гражданството на хората в пространството на свободата, сигурността и правото.

ГЛАВА ПЪРВА е посветена на ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО. Тя обхваща членове 1-5. Там са третирани проблеми като: защита на човешкото достойнство; правото на живот; правото на неувреждане; забраната на изтезания и нечовешко или унижаващо наказание или третиране и забрана на робството и принудителната работа. Важно за нас, българите, е да знаем, че в ЕС никой не може да бъде насочван към или осъден на смърт. Смъртно наказание в ЕС няма. Във връзка с физическото и душевното неувреждане е важно да се знае, че в медицината и биологията се съблюдава следното: свободно съгласие от страна на засегнатото лице на предварително разяснение; забрана на практики, които имат за цел изкуствена селекция на хора; забрана да се използват човешкото тяло и части от него с цел на материална нужда; забрана на репродуктивно клониране на хора. Търговията с хора е забранена и никой не трябва да бъде принуждаван да извършва принудителна или задължителна работа, както и да бъде държан в робство или зависимост.

ГЛАВА ВТОРА разглежда СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ. Тя обхваща членове 6-19. Разглежда следните проблеми: право на свобода и сигурност; запазване на частния и семейния живот; защита на личните данни; право да сключи брак и право да създаде семейство; свобода на мисълта, съвестта и религията; свобода на изразяване на мнение и свобода на получаване на информация; свобода на събранията и сдруженията; свобода на изкуството и науката; право на образование; свобода на избор на професия и право на работа; свобода на бизнеса; право на собственост; право на убежище; защита при изгонване и екстрадиране.Основно е правото на всеки човек на свобода и сигурност, както и запазването на частния и семейния живот, жилището и комуникациите на отделния човек. Личните данни също са защитени, като се разрешава обработката им след съгласието на засегнатото лице и чрез регулациите на закона. Най-важно е българите да знаят, че всеки човек има правото да получи справка за засягащи го данни и да съдейства за поправянето им. Това е особено важно. Органът, който наблюдава спазването на това право е независим. Важно е също така да се знае, че всеки човек е свободен да промени религията и убежденията си, както и да ги изповядва поотделно или заедно с други хора, публично или частно чрез религиозна служба, обучение, обичаи и ритуали. Всеки човек има право на свободно изразяване на мнение, което включва: свободата да получава и разпространява информация и идеи без посегателство от страна на държавните власти и без съблюдаване на държавните граници. Също така Хартата определя свободата на медиите и техния плурализъм. Всеки човек има право да е свободен на всички равнища, особено в политическата, синдикалната и гражданската област и мирно да се събира с други хора и свободно да се съюзява с тях. Правото на образование включва достъпа до професионално образование и продължаващо образование, както и безплатно и задължително училищно образование. Всички граждани на ЕС имат свобода да търсят работа в държава-членка, да работят, да се заселват или да изпълняват някаква служба. Всеки европейски гражданин има право да притежава законно придобита собственост, да я използва, да разполага с нея и да я онаследява.

ГЛАВА ТРЕТА третира РАВЕНСТВОТО. Тя обхваща членове 20-26. Регламентирано е следното равенство: равенство пред закона; недискриминиране; многообразие на културите, религиите и езиците; равноправие на мъжете и жените; права на детето; права на възрастните хора; интеграция на хора с увреждания. Най-важен за българските граждани в тази част е чл. 20, който гласи "всички хора са равни пред закона". Забранява се дискриминирането по пол, раса, цвят на кожата, етнически и социален произход, генетични признаци, език, религия или мироглед, политически и други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, раждане, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Зачита се многообразието на културите, религиите и езиците. Равноправието на мъжете и жените е осигурено във всички области. Децата имат право на защита и грижа. Те могат да изразяват свободно мнението си. Те имат право на нормални лични отношения и директни контакти с двамата родители заради благото на детето. Съюзът потвърждава и признава правото на възрастните хора на достоен и независим живот и правото им на участие в социалния и културния живот. За хората с увреждания е предвидено тяхното социално и професионално включване и участието им в живота на Общността.

ГЛАВА ЧЕТИРИ засяга СОЛИДАРНОСТТА. Тя включва членове 27-38: право на обучение и изслушване на наемните работници от работодателите; право на колективни преговори и колективни мерки; право на достъп до работническа посредническа служба; защита при незаконно уволнение; справедливи и подходящи условия за работа; забрана на детския труд и защита на младежите на работното място; семеен и професионален живот; социална сигурност и социална подкрепа; здравна защита; достъп до институции, които са от общ стопански интерес; защита на природата; защита на потребителя. Наемните работници трябва да знаят, че имат право на обучение и изслушване в случаи , предвидени от Общностното право и националните правни разпоредби и навици. Всеки човек има право на достъп до безплатна работническа посредническа служба, както и на защита при незаконно уволнение, както и право на подходящи за здравето, сигурни и достойни условия на труд, на ежедневна и седмична почивка, както и на заплатен годишен отпуск. Детският труд е забранен, като има ограничени изключения, като не трябва да се прекрачва най-малкото възраст за включване в трудова дейност - възрастта, когато училището завършва. Всеки има право на отпуск като родител след раждането или осиновяването на дете. Всеки европейски гражданин има право на достъп до социална сигурност и социални служби, които гарантират защита в случаи като майчинство, заболяване, злополука, социални грижи или грижи за възрастните, както и при загуба на работното място според разпоредбите на Общностното право и националните правни разпоредби и навици. Всеки човек има право на достъп до здравно осигуряване и лекарско осигуряване според националните правин разпоредби и навици. Всички политики на Съюза осигуряват високо равнище на здравна защита. В тях се включват и високото ниво на защита на природата и защитата на потребителя.

ГЛАВА ПЕТ засяга ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА. Те са уредени в чл. 39-46 на Хартата и се отнасят до: активно и пасивно избирателно право при изборите за Европейски парламент; активно и пасивно право при местните избори; право на добро управление; граждански пълномощник (омбудсман); право на петиция; свобода на придвижване и на пребиваване; дипломатическа и консулска защита. Особено важно е да се знае, че гражданите на ЕС в държавата-членка, в която живеят, притежават активно и пасивно избирателно право в изборите за Европейски парламент, при което същите условия са валидни и за хората, които принадлежат към съответната държава-членка. Членовете на Европейския парламент се избират чрез всеобщи, непосредствени, свободни и тайни избори. Важно е и едно друго право - правото на добро управление. То означава, че всеки човек има право неговият случай да бъде разгледан от органите и институциите на Европейския съюз без партийна намеса според правото и в рамките на разумен срок. Това право включва: гражданинът да бъде изслушан, да има достъп до засягащи го документи, като администрацията е длъжна да обоснове решенията си, както и да поправя предизвикани щети, направени при изпълнение на служебните задължения, които са общи за правовия ред на държавите-членки. Българите трябва да знаят и още едно основно правило: всеки човек може да се обърне към органите на Съюза на един от езиците, упоменати в Договора (вече 23 на брой, включително и български език) и трябва да получи отговор на същия език. В случай на нарушения в дейността на органа или институцията на Общността (с изключение на Европейския съд и Първоинстанционния съд) гражданите имат право да се обърнат като физическо или юридическо лице с местоживеене или седалище в една от държавите-членки до омбудсмана на ЕС. Те има и право на петиция към Европейския парламент. Имат и свобода на движение и престой в зоната на държавите-членки на ЕС. Важно е да се знае, че гражданите на ЕС, когато са в трета страна, в която страната им не е представена, разполагат с дипломатическа и консулска защита на всяка една от държавите-членки при същите условия, с които разполагат гражданите на тази държава.

ГЛАВА ПЕТА засяга ЮРИДИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ. Те са уредени в чл.47-50. Отнасят се до: право наефективна правна защита в непартиен съд; предпоставка за невинност и право на защита; принципи на законност и уместност във връзка с наказуеми действия и наказания; право на повторна ненаказуемост за едно и също наказуемо деяние. Всеки гражданин на ЕС, чиито права и свободи, гарантирани от Съюза, са накърнени, има право на ефективна правна защита в съда. В характеристиката на съда влизат: независимост, непартийност, законова база, откритост на заседанията и решаване на въпроса в разумен срок. Всеки човек може да бъде съветван, защитаван и представян, като този, който не разполага с достатъчни средства, може да поиска финансова помощ за процеса с оглед да се гарантира ефективно правосъдие. Съществува предпоставка за невинност и право на защита. Никой гражданин не може да бъде осъден за действие или бездействие, които по време на извършването не са били наказуеми според вътрешното и международното право. Не може да бъде налагано и по-тежко наказание от това, което се е налагало по времето на извършването. Ако след извършване на наказуемо деяние чрез закона е въведено смекчено наказание, то се прилага. Съществува и правото на повторна ненаказуемост за едно и също наказуемо деяние.

ГЛАВА СЕДМА съдържа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. Те са уредени в чл. 51-54 и съдържат: област на приложение; давност на гарантираните права; ниво на защита; забрана на злоупотреба с права. Тази Харта е валидна пред органите и институциите на Съюза при спазване на принципа на субсидиарност (т.е. принципа решенията да се вземат по-близо до гражданите) и пред държавите-членки с изключване на провеждане на правото на Съюза. Ограниченията при упражняване на отбелязаните в Хартата права и свободи трябва да бъде законово обосновано и да съблюдава в съществената си част тези права и свободи. Доколкото тази Харта съдържа права, които съответстват на гарантираните права чрез Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, имат същото значение и давност, заети от назованата Конвенция. Това определяне не й противоречи, защото правото на Съюза представя продължение на защитата. Забраната на злоупотреба с права изключва разграждане или силно ограничаване на признатите в тази Харта права и свободи в степен, по-голяма, отколкото е предвидена в Хартата.

Защо написах този коментар? Защото с промяната на социалния статус на българите в качеството им вече и на европейски граждани, се променя и скалата от отговорности, права и задължения. Те се отнасят както за депутатите и министрите, които също както и другите български граждани до голяма степен не познават правата, свободите и ограниченията на европейските граждани. А те коват законите на страната и ги прилагат в управленската си дейност. Незнанието на тяхното равнище има по-сериозни последици за страната ни, отколкото незнанието на останалите граждани.

От гледище на историческия момент за нас, българите, е много важно да се освободим колкото може по-скоро от емоцията - от възторжена до отричаща и просто да се вгледаме в реалностите на деня. На днешния ден. В Хартата на основните права на ЕС има много рационални моменти, които биха ни послужили, за да се ориентираме по-лесно в бързо сменящия се за нас исторически пейзаж и да действаме, като осъзнаваме и изискваме спазването на правата ни на европейски граждани.

Надявам се с изложението да съм помогнала поне малко в този насока.
Гласувай за статиятаОценка за статията
Отлично
Много добре
Добре
Бива
Лошо
гласа: 142
Средна оценка: 4.47
Коментари за статията
Търсене в дискусията
Отг: Какво трябва да знае българинът като европейски гражданин?
Анонимен на 20/01/2007
Статията е много добра като информационна,обаче няма никакво практическо приложение в България.Добре-имам право на труд като наемен работник.Тогава защо ми отказват работа само поради възрастта(над 35 години) без изобщо някой да се интересува от възможностите ми?Като имам права мога ли да отида да работя в ЕС веднага,а не да чакам всякакви си карантинни периоди?И мога ли да имам веднага всички тези права които са записани или пак трябва да чакам?Ако отговорът е отрицателен,тогава въпросът ми е :за какво ми ...
Прочети цялата реплика... Отговори на това
Отг: Какво трябва да знае българинът като европейски гражданин?
Анонимен на 29/01/2007
Подкрепям предхоидното мнение, защото не съм съгласна,че един 40-50 год. здрав и работлив българин не е по-добър от някое глезено мамино момченце, което освен да консумира друго незнае.И издръжливост не му липсва и отговорност и достойнство.В една международна компания представена в България, влизайки в офиса срещу мен застана една 70-годишна дама, която ако не беше гримирана наистина щеше да ме уплаши, пък и незнаеше български а си служеше с преводач.Такива могат да се смятат за полезни за нас а млади ...
Прочети цялата реплика... Отговори на това
Отг: Какво трябва да знае българинът като европейски гражданин?
Анонимен на 13/05/2007
голяама работа ще се отвори за преводачите и тази съваршенно паразитна институциа ще се оплете още повече в собствената си неразбираемост
Отговори на това
Re: znzaOценка: 1
chenlouis на 30/10/2008
(Информация за потребителя | Изпрати съобщение)
Отговори на това
Категории
Хора
Пътуване
Места
Емиграция
Образование
Работа
Ежедневие
Култура
История
Новини
Интернет
Банки
Ядене
Хумор
Изпрати статия
Връзки по темата
България - начало
България - информация
България - статии
България - форум
България - фотогалерия
България - връзки
България - медии
България - обяви
Търсене: България
Евтини международни разговори със Скайп
Други връзки
Copyright: Иде.ли?